Načrtovana so najmanj tri srečanja predstavnikov sveta staršev vrtca in šole (september, november in maj). Ravnateljica seznani člane z realizacijo delovnega načrta v preteklem ter novostmi dela in LDN v novem šolskem letu. Člani predlagajo morebitne spremembe predloga LDN, se seznanjajo z novostmi na področju zakonodaje ter vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in vsem ostalim šolskim aktivnostim,usklajeno z zakoni in pravilniki,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskegareda ter mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oz. šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine za posameznapodročja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
 • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.